Algemene voorwaarden van Doorrood, onderneming van ontwerper/meubelmaker Melvin Th. J. Rood

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Doorrood Design

Gevestigd te Haren aan de Kerklaan 30, 9751NN.

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

(1) In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Doorrood: Doorrood design meubelen & interieur Groningen.

Opdrachtgever: iedere natuurlijk- of rechtspersoon die met Doorrood een

(verkoop)overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

Werk: ontwerpen, meubelen, keukens, interieurelementen, alsmede alle andere goederen die in het

werk zijn inbegrepen.

(2) Alle door Doorrood gedane offertes, aanbiedingen, afgesloten (verkoop)overeenkomsten en

de levering daarvan worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen.

(3) Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen hebben

slechts gelding indien en voor zover zij in overleg met Doorrood tot stand zijn gekomen en door

Doorrood als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4. Indien Opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden

van de Opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de

toepasselijkheid van de voorwaarden van de Opdrachtgever niet in strijd komen met onze

algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van

toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de Opdrachtgever doet aan het

voorgaande niet af.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

(1) Alle offertes en aanbiedingen, alsook gegevens in advertenties en drukwerk verstrekt door Doorrood zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

(2) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdracht tot

levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren werk of gedeelte daarvan niet begrepen:

- grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of

ander bouwkundig werk, van welke aard, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet

der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren,

wanden, of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren;

- de meerhulp voor het verplaatsen van die delen, welke niet door Doorrood zelve te

behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

(3) Indien de offerte of aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is Doorrood niet

verplicht een gedeelte te leveren tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte genoemde

prijs.

Van de door ons gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen,

afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze

offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte

gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en

mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd

en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van

intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Artikel 3 - Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten

(1) Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke orderbevestiging, in welke vorm dan ook,

door middel van acceptatie van een aanbod op enigerlei wijze dan wel door uitvoering te geven aan

de order door Doorrood.

(2) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Doorrood

het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

(3) Doorrood behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen (zowel uitbreiding als

inkrimping) in het werk, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt

gebracht. Dergelijke wijzigingen in de overeenkomst komen pas tot stand, zodra Doorrood dit

schriftelijk heeft bevestigd.

(4) Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan Doorrood ter kennis worden gebracht.

(5) Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de Opdrachtgever,

hetzij als gevolg van wijziging van het werk of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet

overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, worden, wanneer daaruit minder

kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

(6) De vertegenwoordiger die namens Opdrachtgever een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op

verzoek van Doorrood zijn bevoegdheid middels een getekende volmacht ter zake aan te tonen.

(7) Partijen hebben overeenstemming dat de aangegane overeenkomst niet tussentijds kan worden

ontbonden.

Artikel 4 - Aflevering en leveringstermijn

(1) Alle leveringen door Doorrood geschieden af atelier. Vanaf dat moment gaat het risico

van verlies of beschadiging van het werk, welke voorwerp is van de met Opdrachtgever gesloten

overeenkomst, over op Opdrachtgever.

(2) Door Doorrood bij de offerte, aanbieding en/of overeenkomst opgegeven

leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fataal, tenzij schriftelijk anders wordt

overeengekomen.

(3) Bij niet tijdige aflevering dient Opdrachtgever Doorrood derhalve schriftelijk in gebreke te

stellen en Doorrood een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Heeft na

verloop van deze (redelijke) termijn nog steeds geen levering plaatsgevonden, dan is Opdrachtgever

gerechtigd de met Doorrood gesloten overeenkomst te ontbinden.

(4) Bij verzuim van Doorrood of ontbinding van de met Doorrood gesloten overeenkomst,

als bedoeld in het vorige lid gestelde, kan Opdrachtgever noch aanspraak maken op

schadevergoeding ter zake van geleden schade als gevolg van niet-tijdige levering, noch aanspraak

maken op schadevergoeding als gevolg van de ontbinding. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt

niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de kant van Doorrood.

(5) Opdrachtgever is verplicht het gekochte werk af te nemen op het moment waarop het werk bij

hem wordt afgeleverd dan wel op het moment waarop het werk aan hem of zijn hulppersoon feitelijk

ter beschikking wordt gesteld.

(6) De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot

stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig

hebben in ons bezit zijn

(7) Indien Opdrachtgever het werk na het verstrijken van de levertijd niet heeft afgenomen, de

afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de

levering, zal het werk voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen. De

Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten,

aan Doorrood verschuldigd zijn.

Artikel 5 - Reclames

(1) Het is mogelijk dat het afgeleverde werk afwijkt ten opzichte van het getoonde. Het getoonde

dient opgevat te worden als de aanduiding van het werk zoals is overeengekomen.

(2) Eventuele reclames met betrekking tot de levering c.q. facturering moeten schriftelijk geschieden

binnen 7 dagen na levering van het werk onder overlegging van de orderbon c.q. binnen 7 dagen na

dagtekening van de factuur. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van deze termijn de

levering c.q. de factuur akkoord te hebben bevonden.

(3) Opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen Doorrood kunnen doen gelden nadat

Opdrachtgever (een gedeelte van) het geleverde in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt

heeft.

(4) In geval van een gerechtvaardigde reclame kan Doorrood te zijner keuze overgaan tot het

kosteloos herstellen van de fout (tenzij dit door de ontstane vertraging voor Opdrachtgever

onacceptabel is) dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs.

(5) Indien een reclame bestaat met betrekking tot een gedeelte van de levering, geeft dit geen

aanleiding tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 6 - Ontbinding van de overeenkomst

(1) Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van de overeenkomst en/of deze Algemene

Voorwaarden, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder

rechterlijke tussenkomst en per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

- één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt

verleend. Dit recht kan alleen door de partij worden uitgeoefend die niet in staat van faillissement

wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend;

- één der partijen haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd;

- één der partijen toerekenbaar tekort schiet ter zake van één of meer bepalingen van de

overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en dit tekortschieten niet binnen dertig dagen

nadat zij per aangetekend verzonden brief hierop gewezen is, alsnog haar verplichtingen nakomt;

- ten laste van één der partijen conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

- één der partijen ontbonden wordt.

Artikel 7 - Betaling

(1) De betaling van de totale hoofdsom zal als volgt geschieden:

- 1/3 bij het tot stand komen van de overeenkomst;

- 1/3 als het werk voor montage gereed is, dan wel het werk door Opdrachtgever is

ontvangen;

- 1/3 bij de daadwerkelijke oplevering van het werk.

Indien sprake is van bij te leveren apparatuur (zoals inbouwkeukenapparaten), dient de totale som

van deze apparatuur, voor aanvang van de werkzaamheden, te worden betaald.

Opdrachtgever zal dienovereenkomstig worden gefactureerd. De betaling dient uiterlijk plaats te

vinden binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het individuele contractnummer

en/of factuurnummer.

(2) In geval van betaling volgens de manier welke hierboven is uiteengezet, in Artikel 7 lid 1, zal bij de derde betaling de Opdrachtgever 5% van de te betalen hoofdsom kunnen inhouden tot zekerheid in verband met de garantie bedoeld in artikel 12, lid 1 en voor kleine onderdelen van hetwerk, welke eventueel nog niet zouden zijn opgeleverd. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra Doorrood aan bedoelde garantieverplichting zal hebben voldaan.

(3) Overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende

prijzen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen vermeld in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en

andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

(4) Als moment van betaling geldt steeds het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag op de

rekening van Doorrood is bijgeschreven.

(5) Betaling geschiedt middels contante betaling, of overschrijving van het verschuldigde

bedrag op een, door Doorrood, daartoe aan te wijzen bank- of gironummer. Wisselkosten en

eventueel andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

(6) Vóór en tijdens de uitvoering van de order is Doorrood gerechtigd zekerheid te eisen voor

een correcte betaling. Blijft Opdrachtgever in gebreke met het stellen van voldoende zekerheid,

is Doorrood gerechtigd verdere werkzaamheden te staken.

(7) Opdrachtgever is in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook

nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting

die voortvloeit uit de overeenkomst met Doorrood, deze Algemene Voorwaarden of de

Nederlandse wet.

(8) Wanneer het verzuim niet binnen redelijke termijn gezuiverd wordt, is Doorrood gerechtigd

de overeenkomst te ontbinden.

(9) De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk

opeisbaar bij niet of niet-tijdige betaling van de overeengekomen termijn, indien Opdrachtgever in

staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of in surseance van betaling verkeert,

indien enig beslag is of wordt gelegd op werk en/of vorderingen van Opdrachtgever of indien

Opdrachtgever in liquidatie treedt.

(10) Indien de betaling niet plaatsvindt binnen de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn, verbeurt

Opdrachtgever aan Doorrood, met terugwerkende kracht tot de factuurdatum, een terstond

opeisbare vertragingsrente van 1% per maand tot op de dag der algehele voldoening. Een gedeelte

van een maand wordt gezien als hele maand.

(11) Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van zijn recht tot verrekening ten aanzien van de te

verrichten betalingen aan Doorrood.

Artikel 8 - Incassokosten

(1) Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn

verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van

voldoening voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste € 3.500 15% van dit bedrag

- over het meerdere tot € 10.000 10% van dit bedrag

- over het meerdere tot € 75.000 7,5% van dit bedrag

- over het meerdere 3% van dit bedrag

(2) Indien Doorrood aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

(3) Opdrachtgever is jegens Doorrood de door Doorrood gemaakte gerechtelijke kosten

verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

(0. Algemeen)

Doorrood geeft een garantie van drie jaar. Alleen valt het eerste jaar onder volledige garantie. Het tweede jaar wordt van u verwacht dat u een bijdrage doet van eenderde van de (reparatie)kosten. Het derde jaar wordt van u verwacht een bijdrage te doen van tweederde van de (reparatie)kosten.

(1). Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet

door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de Opdrachtgever jegens ons

(garantie-) aanspraken doen gelden.

Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van

fabricage- en materiaalfouten.

(2). Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit

betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als

bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:

a. (kosteloos) herstel van gebreken;

b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de

gebrekkige zaken c.q. onderdelen;

c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de Opdrachtgever gezonden

factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst,

alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde

gebrekkige zaken betrekking hebben;

d. een in overleg met de Opdrachtgever te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan

hiervoor bedoeld.

(3). Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan

de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke

garantieverplichting onzerzijds.

(4). Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij

nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Opdrachtgever en

anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor

aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen

de overeengekomen tijd af te nemen.

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe-

of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder

begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem

tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van

zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken

of door de zaken zelf.

(5). De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat

terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan

terugzending verbonden ten laste van de Opdrachtgever. Wij zijn in dat geval vrij de zaken

voor rekening en risico van de Opdrachtgever onder derden op te slaan.

(6). De Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de

uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet

zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten

voor rekening van de Opdrachtgever komen.

(7) Wanneer Doorrood bij het plaatsen van de goederen wijzigingen dient aan te brengen aan de plaats van levering,

zoals door het boren van gaten in muren of het verwijderen van plinten, worden deze wijzigingen geacht te zijn gebeurd

in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de koper.

(8) Alle rechtsvorderingen op grond van dit artikel en deze Algemene Voorwaarden vervallen één jaar

na aflevering.

Artikel 10 - Overmacht

(1) Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: Elke van de wil van partijen

onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst

redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van Doorrood kan worden verlangd.

(2) Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: extreme weersomstandigheden, werkstaking,

bovenmatig ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand,

overheidsmaatregelen, dit zowel bij Opdrachtgever zelf als bij haar leveranciers. Ook wanprestatie

van de leveranciers van Opdrachtgever waardoor Doorrood haar verplichtingen jegens

Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen valt onder overmacht.

(3) Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Doorrood opgeschort.

(4) Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet

mogelijk is langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder

gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot

schadevergoeding bestaat. Reeds betaalde gelden zullen voor wat betreft de periode tussen

ontbinding en afloop van de termijn waar zij voor betaald zijn worden gerestitueerd.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

(1) Het aan Opdrachtgever geleverde werk blijft eigendom van Doorrood, totdat alle

vorderingen die Doorrood heeft of krijgt voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te

leveren werk of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan Doorrood voldaan zijn.

(2) Indien Opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst of uit deze

Algemene Voorwaarden na te komen, is Doorrood gerechtigd, zonder ingebrekestelling het

werk terug te nemen.

(3) Opdrachtgever is verplicht Doorrood terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat

derden rechten doen gelden op het werk waarop een eigendomsvoorbehoud van Doorrood

rust.

Artikel 12 - Garantie

(1) Na de daadwerkelijke oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.

(2) Voor fabricagefouten en/of apparatuur, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden

ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de daadwerkelijke oplevering van het werk, tenzij

schriftelijk anders overeengekomen.

(3) De garantieplicht vervalt ten aanzien van (onderdelen van) het werk waaraan het gebrek kleeft,

indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden door anderen zijn verricht zonder uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van de Doorrood.

(4) Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte

kleurafwijkingen van hout, lak en/of andere materialen.

(5) Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de order is bestemd; indien omtrent

gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.

(6) Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het

zorgen voor voldoende)vochtigheid in de atmosfeer van de ruimte waar het werk staat, het werk niet

blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude of hitte.

Artikel 13 - Rechten van intellectuele of industriële eigendom

(1) Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst

ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken of andere materialen zoals offertes, aanbiedingen,

ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Doorrood of

diens licentiegevers. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij

deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal

Opdrachtgever de werken of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën

vervaardigen.

(2) Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,

handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de geleverde

goederen of materialen te verwijderen of te wijzigen.

(3) De door Doorrood verstrekte ontwerpen, tekeningen afbeeldingen, schetsen en/of offertes

moeten binnen 14 dagen na de datum, dat door Opdrachtgever beslist is dat niet zal worden

overgegaan tot de uitvoering van het werk, franco aan Doorrood worden teruggezonden, dan wel digitaal verwijderd worden, tenzij nader schriftelijk is overeengekomen.

(4) De Opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in dit artikel, is terzake van

schadevergoeding aan Doorrood een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het

bedrag van de bij de offerte c.q. aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in

dat geval op eerste aanmaning van Doorrood aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de

eigendom en het auteursrecht niet over.

Artikel 14 - Toepasselijk recht/geschillen

(1) Op alle uit deze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen is

uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

(2) Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en

verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van het

arrondissement 's-Hertogenbosch, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten of

Opdrachtgever hiertegen bezwaar aantekent.

(3) Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en betalingsvoorwaarden volledig van kracht

blijven en zullen Doorrood en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het

doel en de strekking van nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.